کار چرم یکی از بهترین گزینه ها برای شلوارهای جین می باشد،
این کارها روی کالا دوخته می شوند و تا آخر عمر کالا نیز وجود دارند و مبلغ برند شما هستند.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کارهای چرمیپک کامل