تقریباً می توان گفت هیچ کت وشلواری فروخته نمی شود، مگر به همراه یک کاور کت و شلوار!!
این راحت ترین تعبیر برای بیان نقش کاور در فروش کت و شلوار است.
کت و شلوار (به خصوص کت) برای در امان ماندن از گرد و خاک و دوده و سایر مواردی که ممکن است آن را لک کند،
همواره درون کاور قرار می گیرد.
پس کاورها را می توان همراه همیشگی کت و شلوارها دانست.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

کاور تاشوکاور ها