محصول چرمی که به منظور برندینگ تولید می شود،
اگر امکان داشته باشد معمولاً روی کار دوخته می شود،
البته این قانون نیست و بسیاری به صورت کارت آویز یا سایر شکل ها به محصول الصاق می شوند.

پروژه های مرتبط
 • پکیج کامل
  پکیج کامل
  بروشور ساتن بروشور کاغذی کارت آویز کارهای چرمی کارهای لیزری مارک
 • پک کامل
  پک کامل
  بروشور ساتن بروشور کاغذی کارهای چرمی کارهای لیزری مارک
 • کار چرم
  کار چرم
  کارهای چرمی
 • کارهای چرمی
  کارهای چرمی
  کارهای چرمی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

اتیکت چرمیلیبل